Voornemende studente wat hulle vir 2016 wil inskryf by die Universiteit van die Vrystaat se Skool vir Aanvullende

Gesondheidsberoepe moet daarop let dat die sluitingsdatum vir inskrywings Vrydag 29 Mei 2015 is.

Keuringsprosedure:  Alle aansoeke om toelating vir B Arbeidsterapie, BSc (Dieetkunde), BSc (Fisioterapie) en B Optometrie is onderhewig aan keuring.  Weens die beperkte aantal plekke beskikbaar, word slegs ’n beperkte aantal kandidate jaarliks tot die eerste studiejaar toegelaat.  Voornemende studente moet hulle aansoek om toelating tot die universiteit saam met die volledig voltooide keuringsvorm indien.

Studente wat beplan om ’n graad in Arbeidsterapie te doen, moet ’n skriftelike bewys lewer van ’n besoek aan ’n arbeidsterapiepraktyk.  Die sluitingsdatum waarop die keuringsvorm die Fakulteit Gesondheidswetenskappe moet bereik, is 29 Mei 2015.  Geen laat aansoeke sal oorweeg word nie. Die aansoekvorm, keuringsvorm, aansoekgelde, mediese verslag, gesondheidsvraelys, foto’s en gesertifiseerde afskrifte van ID en resultate moet die universiteit gesamentlik bereik.  Slegs twee keuses vir ’n studierigting word binne die Skool vir Geneeskunde toegelaat. Alle voornemende studente vir bogemelde kursusse moet ʼn Nasionale Normtoets (NBT) afle. Die uitslae van hierdie verpligte toelatingstoets word as addisionele riglyn tot die keuringsproses gebruik. Navrae kan gerig word aan www.nbt.ac.za of 021 650 3523.

Wyse van keuring:  Voorwaardelike keuring word volledig in die keuringsbeleid uiteengesit.  ’n Minimum prestasievlak 5 (60%) word vir elke verpligte wetenskapvak vereis om die keuringspunt te bereken (elke program volgens eie voorvereistes). Die inligting moet duidelik op die aansoekvorm aangedui word.  ’n Minimum toelatingspunt van 36 word vereis. Die toelatingspunt word bereken op grond van die prestasie in ses skoolvakke, plus een punt vir Lewensorientering bo 60% (prestasievlak 5). Hierdie inligting moet duidelik op die aansoekvorm aangedui word. Buitemuurse bedrywighede en prestasies in Graad 12 word ook in ag geneem.

  • Engels of Afrikaans is verpligtend.
  • Finale keuring vind eers in Januarie plaas nadat die Nasionale Senior Sertifikaatuitslae (NSS) ontvang is