By die Fakulteit Gesondheidswetenskappe glo ons dat ons deur kreatiwiteit en innovering ’n buitengewone betowering skep om ’n verskeidenheid moontlike beroepskeuses te openbaar. As ’n sentrum vir uitnemendheid is die Fakulteit Gesondheidswetenskappe daartoe verbind om die ontwikkelingspogings van studente te verbreed deur onderrig, navorsing en gemeenskapsdiens. Die fakulteit speel ’n belangrike rol in gemeenskapsgebaseerde onderrig en is nasionaal, sowel as internasionaal, aktief betrokke by gemeenskapsdiens in die gesondheidsektor.  Die Fakulteit Gesondheidswetenskappe, wat aan die spits van menslike simulasie staan, kombineer opleiding, virtuele gesondheidsleer en modern tegnologie om van die fakulteit ’n wêreldleier op die gebied van navorsing, mediese prosedures en praktyke te maak.

SKOOL VIR GENEESKUNDE

Keuringsprosedure

 • Alle aansoeke om toelating tot MBChB en BMedSc is onderhewig aan keuring.
 • Weens die beperkte aantal plekke beskikbaar, word slegs 140 kandidate jaarliks tot die eerste studiejaar vir die MBChB-program toegelaat en 15 plekke vir studente wat BMedSc (Stralingswetenskappe) wil studeer.
 • Voornemende studente moet hul aansoek vir toelating tot die Universiteit van die Vrystaat saam met die keuringsvorm indien.  Die sluitingsdatum waarop alle aansoekvorms vir MBChB en BMedSc die Fakulteit Gesondheidswetenskappe MOET bereik, is 29 Mei 2015.
 • Geen laat aansoeke sal oorweeg word nie.
 • Alle voornemende studente vir bogemelde kursusse moet ’n Nasionale Normtoets (NBT) afle. Uitslae van hierdie verpligte toelatingstoets word as addisionele riglyn tot die keuringsproses gebruik. Navrae oor hierdie toets kan gerig word aan www.nbt.ac.zaof 021 650 3523.

Wyse van keuring:

 • Voorwaardelike keuring, waarvan die skoolgemiddeld en NBT die grootste gedeelte uitmaak, sal plaasvind soos volledig in die keuringsbeleid uiteengesit.
 • Wiskunde, Fisiese Wetenskappe, Lewenswetenskappe, taal van onderrig en enige ander twee hoogste vakke word vir MBChB in berekening gebring (Lewensorientering uitgesluit, aangesien dit apart bereken word).
 • Wiskunde, Fisiese Wetenskappe, Lewenswetenskappe (slegs ’n aanbeveling; nie ’n vereiste nie), taal van onderrig en enige ander twee hoogste vakke word vir BMedSc in berekening gebring (Lewensorientering uitgesluit, aangesien dit apart bereken word).
 • Engels of Afrikaans is verpligtend.
 • ’n Minimum prestasievlak 5 (60%) vir elk van die drie verpligte wetenskapvakke (d.i. Wiskunde, Fisiese Wetenskappe en Lewenswetenskappe) word vereis om die keuringspunt te bereken.
 • ’n Minimum toelatingspunt (TP) van 36 word vereis. Hierdie punt word bereken op grond van die prestasie in die ses vakke soos hierbo genoem, plus een punt vir Lewensorientering bo prestasievlak 5.
 • Buitemuurse bedrywighede en prestasies in Graad 12 word ook in ag geneem.
 • Finale keuring vind eers in Januarie plaas nadat die Nasionale Senior Sertifikaatuitslae (NSS) ontvang is.
 • Die studierigting van keuse moet op albei vorms presies dieselfde ingevul word.
 • Aansoekvorms vir toelating tot die universiteit, tesame met ʼn volledige keuringsvorm, moet by die Universiteit van die Vrystaat ingedien word.
 • Die aansoekvorm, keuringsvorm, aansoekgelde, mediese verslag, gesondheidsvraelys, foto’s en gesertifiseerde afskrifte van ID en resultate moet die universiteit gesamentlik bereik, indien jy per hardekopie aansoek doen. Indien jy aanlyn aansoek doen, moet die keuringsvorm, aansoekgeld, mediese verslag, gesondheidsvraelys, foto’s en gesertifiseerde ID en resultate elektronies opgelaai word.
 • Slegs twee keuses vir ’n studierigting word binne die Skool vir Geneeskunde toegelaat.