Schools That Rock’s exam prayer for our 2018 matrics

(An adaption of Psalm 23)

The Lord is my shepherd of what shall I be afraid?

He peacefully lets me enter the exam room

He enlightens my intellect

He leads me in the consciousness of learning for His name’s sake

Even when I look at the paper and find the questions difficult

I will stay calm as He is with me.

The goodness of my teachers and what they taught me,

Will bear fruit and I will live to praise His name for all eternity.

Unknown

Schools That Rock se eksamengebed vir ons 2018 matrieks (Verwerking van Psalm 23)

Die Here is my herder, waarvoor sal ek bang wees?

Hy laat my die eksamenkamer rustig binnegaan

Hy verlig my verstand

Hy lei my in die kennis van geleerdheid om Sy Naams ontwil.

Al kyk ek na die vraestel en die vrae is moeilik, sal ek kalm bly,

Want Hy is by my.

Die goedheid van die onderwysers  en wat hulle my geleer het,

Sal vrug dra en ek sal leef om Sy Naam te loof tot in ewigheid.

Onbekend