1 April 2020

Geagte Ouers,
RE: Corona Virus (COVID-19)

Wees asb in hierdie tyd van onsekerheid rustig en weet dat ons as skool weet waar ons krag lê en dat ons nou en vorentoe sal optree in die beste belang van u kind. Dit bly vir ons belangrik dat ons as skool en gemeenskap die bepalings soos deur ons President uitgevaardig, sal eerbiedig en respekteer.

Die bestuurspan van Witteberg het dit goedgedink om die volgende belangrike inligting met u as ouer te deel:

 1. Akademiese Kommunikasie
  Aangesien inligting tans via verskeie bronne versprei word en soms verwarring veroorsaak, word daar ‘n versoek aan u as ouer gerig om slegs te fokus op kommunikasie vanaf die skool via amptelike Whatsapp-groepe (register en vakgerig) asook die D6 toepassing.
  Alle onderwysers wat enige inligting met leerders wil deel sal slegs van hierdie mediums gebruik maak. Leerders moet dus alle ander vorme van akademiese kommunikasie ignoreer.
  Ons gee u ook die versekering dat ons ons akademiese program sal aanpas in kwartaal 2 om tyd op te maak wat verlore gegaan het.

Akademie bly ons prioriteit en ons sal altyd die ondersteuning gee waar nodig. Sodra ons hoor van enige aanpassing aan die huidige departementele kwartaaldatums, sal daar spoedig moontlik met u leerders via hierdie groepe gekommunikeer word veral rakende werk wat ter voorbereiding gedoen kan word.

Enige navrae, hetsy vakspesifiek of oor akademiese werk kan direk aan registeronderwysers of vakonderwysers gerig word.
Ons gee u die versekering dat ons sal bystaan en sal help. U kind se akademiese vordering bly ons prioriteit.

 1. Aanlyn Akademie

Hierdie klasse en akademiese aanbiedings moet slegs gebruik word vir hersiening. Dit is goeie hulpmiddels om op hoogte te bly van akademiese werk, maar die primêre fokus moet op die werk wees wat direk vanaf die vakonderwyser via die Whatsapp-groepe aan u kind gekommunikeer is. Die volgende aanlyn opsies is beskikbaar vir hersiening:

– https://live.wolkskool.co.za/

https://advantagelearn.com/grade-12-past-exam-papers/

– Departementele hulp via sosiale media platvorms
Facebook: “Free State Digital Learning

 1. Jaarpogram 2020

Tans kan daar nie met sekerheid aan u genoem word hoe ons jaar verder gaan verloop nie. Die kanse bestaan ook dat die inperkingstydperk verleng kan word. Sodra daar amptelike datums ontvang word, sal ons program dienooreenkomstig aangepas word met die klem op akademiese tyd. Daar is reeds vanaf die verskeie sportunies skrywes ontvang wat aandui op die uitstel van datums en die moontlike verkorting van ligas. Die datums vir ons jaarlikse opedae is ook reeds soos volg geboek:
Engelse aand: 19 Mei 2020
Afrikaanse aand: 20 Mei 2020

 1. Finansiële verpligtinge 2020

Daar word ook ‘n beroep op u as ouer gedoen om steeds u finansiële verpligtinge teenoor die skool en koshuis na te kom om ons in staan te stel om ons dag tot dag take te kan verrig. Hoewel die inperkingstydperk baie ontwrigting skep en beslis die ekonomiese klimaat van ons gemeenskap beïnvloed, sal u samewerking in die verband waardeer word. Die verhaling van hierdie fondse stel ons in staat om ‘n hoë standaard akademiese diens aan u kind te kan bied.

 1. Voorbereiding vir kwartaal 2

Die veiligheidskomitee van die skool het ook reeds vergader oor die nodige aanpassings wat gemaak sal word wanneer kwartaal 2 hervat insake veiligheid en gesondheidstandaarde. Nuwe saniteermiddels en strukture vir gebruik sal in plek gesit word by beide die skool en koshuis. Leerders sal voldoende ingelig word rakende die belangrikheid van die gebruik hiervan.

In hierdie tydperk is dit vir ons ook belangrik dat u die tyd saam met u gesin sal waardeer.

Sterkte aan elkeen van u wat dalk tans deur die situasie in beide u werksplek en huis geraak word. Weet dat ons saam hierdeur gaan.

Ons glo en vertrou dat u as ouer die bogenoemde sal verstaan en die skool sal ondersteun in sy besluitneming.

Met Agting

Hannes Oosthuizen
Skoolhoof

–‐————————————-

1 April 2020

Dear Parents,
RE: Corona Virus (COVID-19)

During this time of uncertainty we would like you to be calm and know that we as a school knows where our help comes from. We will also always act in the best interest of your child. It still remains important to us that our school and community will honor and respect the terms as set out by our President. The management team of Witteberg has decided to share the following important information with you as parent:

 1. Academic Communication
  A lot of information is currently being shared via various sources, causing havoc amongs learners. It is therefore requested that you as parents only focus on information shared by the school via official whats-app groups (register and subject specific) as well as through the D6 application. All teachers that want to share information with learners will only use these mediums. Learners should thus ignore all other forms of academic communication. We also give you the assurance that the academic program for term 2 will be amended if time has been lost. Academics remain our priority and we will always provide help where needed.
  We will communicate via whatsapp groups as early as possible when anything is heard regarding the amendment of current departmental dates especially in terms of work that can be done in preparation thereof. Any inquiries, whether subject specific or academic can be directed to register teachers or the specific subject teachers. We give you the assurance that we will support and help. Your child’s academic progress remains our priority.
 2. Online Academics
  These classes and academic presentations must only be used for revision. It is good resources to remain up to date with academic work, but your primary focus must be the work that have directly been communicated via whatsapp groups to your child. The following options can be used for revision:
  – https://live.wolkskool.co.za
  – https://advantagelearn.com/grade-12-past-exam-papers/
  – Departmental support via social media platforms
  Facebook: “Free State Digital Learning”
 3. Year Program 2020

Currently we are uncertain how the rest of the year will play out. Chances are that the lockdown time period might be extended. We will amend our year program the moment when official dates are received from the department. Our focus will still be to saveguard academic time and therefor make necessary adjustments. Various sport unions have already communicated to us that dates for sport events have been extended and that certain leagues will be shortened. The dates for our upcoming open days have been set as follows:
English evening: 19 May 2020
Afrikaans evening: 20 May 2020

 1. Financial obligations 2020

We are urging you as parents to still adhere to your financial obligations made to the school and hostel. This will ensure that we during this time, can still complete o day to day tasks and responsibilities. Even though the lockdown is creating instability and are negatively influencing the economic climate of our community, your support in this regard is appreciated. The recoupment of these funds allow us to deliver an academic service of a high standard to your child.

 1. Preparation for term 2
  The safety committee of the school have also decided upon certain adjustments regarding safety and health standards that will be implemented when term 2 starts. New sanitary agents and structures for use will be put into place at both the school and hostel. Learners will be informed regarding the importantce of its use.
  During this time it is important to appreciate the time spent with family. Good luck to all being affected by the situation whether at the workplace or at home. Know that we are all in this together. We believe and trust that you as parents will understand and support the school in its decision-making.

Regards

Hannes Oosthuizen
Principal